سفارش تبلیغ
صبا

هادی من

ندای درون استیوجابز!

تکنیک بسیار مهمی که آقای استیو جابز هم به عنوان اصلی

ترین کارهای انسان به آن اشاره میکند و معتقدندکه باید

این کار را دراولویت های خودمان قرار بدیم، استفاده از تکنیک

قدرتمند خلوتکردن با خود وهدایت طلبیدن از ندای درون

است:

اگر به این باوربرسیم که ما تکه هایی از خداهستیم و خدابا

همه انسانها با ندایدرونی آنها درطول روز صحبت می کند

وآنها را هدایت می کند،آنگاه ندای درون را بهخوبی درک

خواهیم کردومی توانیم ازاین ابزارقدرتمندبرای کسب آرامش

ورسیدن به همه آرزوهایمان به خوبی استفاده کنیم.

اینکه خدا با اشرف مخلوقاتش ازطریق الهام ارتباط برقرارنماید

و به او راه درست رااز غلط نشان دهد، عجیب نیست چون

خداوند یکتا در کلامش قرآن کریم، سوره نحل می فرماید:ما

به زنبورعسل الهام کردیم که سپس از تمام ثمرات تناول کن

وراه‌هایی که پرودگارت برای تو تعیین کرده،به راحتی بپیما.

از این کلام می توان به این نتیجه رسید که صحبت کردن

خداوندبا انسان نیز امری عادی است ومطلب خیلی پیچیده

وعجیبی نیست.

 

ندای درون یاگرفتن الهام از خدا

دعا تلفن ما به خداست و ندای درون تلفن خدا به ماست.

اگر ما هر روز وهمیشه با ندای درونمان صحبت کنیم ،ندای

درونمان قدرتمندتر میشود وارتباط باخدا در ما قوی تر می

شود و همیشه از خدا رهنمودهای عالی میگیریم ولی اگر

با ندای درونمان ارتباطمان را قطع کنیم این چشمه خشک

خواهدشد.

ندای درون چند ویژگی دارد که باید آنها را بشناسیم تا فرق

آن با ندای ذهنی،برای ماقابل تشخیص باشد، مثلا یکی از

ویژگی های این ندا این است که معمولا باعقل انسان در

تضاد است:

مثلا وقتی در هنگام بخشایش بخشی از درآمدمان( که طبق

قانون بخشایش،هرچه بیشتربدهیم بیشتر دریافت می کنیم)

 برای پرداخت به مستحقان جامعهبرنامه ریزی می کنیم ،اکثر

مواقع ذهناستدلالی،مقاومت می کند و از بخشایشمالی ما

را میترساند ولی ندای درون باز به کمک ما می آید تا ما این

کارخداپسندانه را انجام دهیم.

دیگر ویژگی این ندا این است که از منبع انرژی اصلی یعنی

خداوند متعالسرچشمه می گیرد و درصد خطای آن تقریبا

صفر است.

دیگر ویژگی آن این است که باید حتما با آرامش ذهنی و

روانی از این ندا کمکگرفت و بهتر است صبح زود این کار

انجام شود: در سکوت و قبل از شروع کار ودرخلوت حداقل

( 15 دقیقه صبح و 15دقیقه بعدازظهر یا شب) با ندای درون

خلوتکنید وهدایت بطلبید، مطمئن هستم باتکرار این

تمرین،از گرفتن رهنمودهای ندایدرون شگفت زده خواهید

شد! و ندای درون هربار،راهکارهای خوبی برای برون رفت

از بحرانها را به ما یادآور می شود.

علیرضانصیرلو

روانشناسی پول

روانشناسی پول

احتمال زیاد خیلی از ما دوست داریم در فراوانی پول زندگی کنیم وهرچه را اراده می کنیم بتوانیم تهیه نماییم ولی نمی دانیم چه احساسی نسبت به پول داریم؟وحتی نمی دانیم برای فراوانی پول نیاز داریم احساس خود را نسبت به پول بدانیم وآن احساس را عالی کنیم. روانشناسی پول یک سوال: چرافکر می کنیم با داشتن احساس بد ، باید مقدار زیادی پول بدست بیاوریم؟چه چیزی در دنیای مادی چه چیزی اینگونه است که پول اینگونه باشد؟ آیا تا به حال از خودمان پرسیده ایم اگر نسبت به چیزی در جهان مادی احساس بدی داشته باشیم چرابایداز آن بیشتر در زندگیمان بدست بیاوریم؟! تکنیک جالبی به شما آموزش می دهم لطفا آن را الآن آزمایش کنید تا ببینید چهاحساسی نسبت به پول دارید؟ برگه سفیدی بردارید وروی آن بنویسید:من چه احساسی نسبت به پول دارم؟ لطفا هراحساسی دارید صادقانه وطولانی بنویسید.این یک کار روانشناسانه است که علت نداشتن پول زیاد را در زندگی شما از ذهن واحساس شما بیرون می کشد فقط اگر خسته هستید وناآرام لطفا در وقت دیگری حتما این تمرین را انجام دهید. به تعدادی از جوابهای در مورد این سوال دقت کنید.آیا جوایهای شما شبیه این نوشته هست؟ ای پول تو کجایی؟!پس چرا در زندگی من به صورت فراوان نیستی؟ ای پول اگر به مقدار زیاد از تو بدست آورم مشکلم حل می شود ولی تو از من بدت می آید! ای پول چراهرجا می روم تو از من فرار می کنی!چرا من را دوست نداری؟ ای پول کاش می فهمیدی چقدر به تو برای حل مشکلاتم نیاز دارم تا با من قایم موشک بازی نمی کردی! ای پول….. وجمله شما که نمی دانم چیست وآیا شبیه این نوشته ها هست یا خیر!اگر شما هم احساسی اینگونه نسبت به پول دارید بدانید به عنوان یک احساس سنج نسبت به پول بیاد بگویم شماباید خیلی زود روی احساستان نسبت به پول کار کنیدوبدانید با این احساس اگر دوهزار سال هم در این جهان زندگی کنید مطمئن باشید هیچوقت پول زیادی نخواهید داشت! راهها وتکنیکهای زیادی برای بدست آوردن احساس خوب نسبت به پول وجود دارد که در طول زمان با تمرین وممارست می توانید احساستان را نسبت به پول خوب وعالی کنید واز این نمادارزشمند برای رسیدن به اهداف وآرزوهای متعالی خود بهترین استفاده را بنمایید. یک تکنیک مهم برای بدست آوردن احساس خوب نسبت به پول: شما باید در تمام دریافتی ها وپرداختهای پولی خود احساس خوب داشته باشید.اگر هنگام دریافت حقوق خودتان یا پرداخت صورتحساب گاز یابرق یاهر هزینه ای احساس بدی دارید یا هیچ احساسی ندارید باید حتما شروع به تمرین کنید تا همیشهدر هنگام دریافتها یا پرداختهای مالی خود خوشحال باشید. تکنیک: هروقت چک حقوق خود را دریافت کردید یا احیانا برایتان پیامک بانک مبنی بردریافت حقوقتان رسید،چشمانتان را ببندید،خدارابه خاطر دریافت این پول سپاسگزاری کنید وبه این فکر کنید چقدر خوب است که شغل دارید وبه موقع حقوقتان را دریافت می کنید ومی توانید هزینه روزمره خود را باآن پرداخت کنیدواز اعماق وجوداحساس خوب را تمرین کنید. هنگام پرداخت هزینه های زندگی خود مثلا پرداخت قبض برق روی آن بنویسید خدایا سپاسگزارم ،خدایا سپاسگزارم خدایا سپاسگزارم پرداخت شد!وبه این فکر کنید که شرکت برق با این خدمت برق به شما چقدر به شمالطف کرده وشما را از تاریکی نجات داده وبسیاری از کارهای خانه را برق انجام داده اید وپس از پرداخت قبض برق به این فکر کنید که باپرداخت این قبض شرکت برق می تواند بهتر خدمت رسانی کند وبا پول شما می تواند به کارمندانش حقوق بدهد. با تمرین این تکنیک قوی احساس خود را در طول زمان نسبت به پول عالی خواهید کرد وبه طبع پول بسیار زیادی هم بدست خواهید آورد. نتیجه گیری: یادمان باشد پول یک انرژی است وباید طوری با آن برخورد کنیم که همیشه در زندگی ما جریانی سیال وهمیشگی داشته باشدو با احساس بد نسبت به آن، باعث بند آمدن این انرژی نشویم.

علیرضا نصیرلو


جملات تاکیدی

جمله های تاکیدی یا واگویه هابه مطالبی گفته میشودکه
ما در طول روز  معمولاناآگاهانه درذهنمان تکرار می کنیم
واز قدرت فوق العاده آنهاآگاهی نداریم.جملات تاکیدیقدرت نفوذ کلامچیزی است که بسیار در مورد آن کتاب نوشته شده وسخنرانان زیادی نکات جالبی درمورد آن گفته اند:

از اولین کلام خدا با انسان در قرآن که می

گوید: بخوان!

و کلام تو عصای معجزه گر توست از کتاب

چهار اثر اسکاول شین

تا توانگری از راه کلام از خانم کاترین پاندر

جملات تاکیدیوهزاران نوشته وگفته در مورد کلام ، از قدرت آن درضمیر ناخودآگاه ما پرده بر می دارد وبه صراحت میگوید اگر می خواهیم در زندگی به پیشرفتهای زیادی برسیم ، باید آگاهانه از کلام خود استفاده کنیم ونفوذ آن را در اختیارخودبگیریم.

از آنچه در مطالعات انجام شده در دانشگاه MIT آمریکا بر می آید این است که اگر شمابهخودتانفقط ?ک بار بگو??د :

فلانکاررانم?توانم انجام دهم ”با?د ?ک نفر د?گر هفده مرتبهبه شما بگو?د که”شما م?توان?د آن کار را انجامده?د ”تا اثر همان

?ک دفعه را خنث? کند !

نت?جه می گیریم:  قدرت نفوذ ک?م شما برا? خودتان هفده مرتبه از قدرت ک?م د?گران نسبت به شماقو?تراست ،پس مثبت باخودسخن

بگویید کن?د.آهسته با خودصحبت کردن را ”واگو?ه ”م? نامند؛واگو?ه ها اثرات عم?ق? بر رو? فرد گو?نده آنهادارند؛مراقب واگو?ه ها? خود باش?م!

آن چه مسلم است ما از کودکی ناآگاهانه ازاین کلمات وواگویه ها بسیار استفاده کرده ومی کنیم وتعجب می کنیم از اینکه چرااز

اعتماد به نفس لازم وعزت نفس کافی درزندگی بی بهره هستیم!

بیایید با خود صادق باشیم!چندبار از تپق زدن درجمع خجالت کشیده ایم وآرام به خودگفته ایم:

گند زدی!توبهتره اصلا صحبت نکنی!تو فقط یکبارعیدبه عید صحبت کن بگوعیدت مبارک!؟

یا موقع رانندگی  ماشین را بدپارک کرده ایم وکلی فحش نثار خودکرده ایم!

یا مثلا وقتی کسی از ما کمکی خواسته و ماواقعا توان انجام آن را نداشته ایم وپس ازگذشتن از آن فرد کلی بد وبیراه به خودمان

گفته ایم که چقدر تو خسیس وبی مصرفی!

این مطالب بسیار در زندگی ما آشنا به نظر می

آیند ودقیقا پاشنه آشیل اعتماد به نفس وعزت

نفس ما در همین گفته هاوتکرار آنهاست.البته

بحث ما در مورد کلام وقدرت آن است ولی ما از

قدرت مخرب وسازنده آن به صورت آگاهانه در

تمام ابعاد زندگی خودمان بی خبریم.

کلام همچون شمشیر دولبه ایست که هم

میوه پوست می کند وطعم جان مارا شیرین

می کند وهممی کشد!

بیاییم با خودمان قراری بگذاریم، از همین امروز

وهمین حالا تصمیم بگیریم قدرت فوق العاده

کلام و واگویه هایمان را در دستان خود بگیریم.

علیرضا نصیرلو